مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. +فرمول کائنات..

  [SIZE=4] [/SIZE][CENTER][SIZE=4][FONT=B Kamran]/لایه های جهان تمام نمیشوند؛ [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=B Kamran]یک،دو،سه،چهار،پنج.. [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=B Kamran]این اعداد چه معنایی دارند؟؟ [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=B Kamran]من همه آنها را احساس میدانم! [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=B Kamran]چون دنیایم احساس است و سرنوشتم بازی اعداد.. [/FONT][/SIZE] ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه , دینی
 2. +فریاد..

  [CENTER][SIZE=5][FONT=B Kamran][B]/به گمانم سهم ما انسانها از زندگی؛ [/B][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=5][FONT=B Kamran][B]همان فریادمان بود؛ [/B][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=5][FONT=B Kamran][B]و همان جیغ و گریه ها؛ [/B][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=5][FONT=B Kamran][B]به هنگام تولد.. [/B][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=5][FONT=B Kamran][B]اینجا جاییست که برای اشک ریختن نیز باید اجازه گرفت.. [/B][/FONT][/SIZE] ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه