مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. دختری از جنس افتاب

  من دختری از جنس افتابم
  یعنی وقتی رفتی:
  منتظر ماندم
  منتظر ماندم
  منتظر ماندم
  منتظر ماندم
  منتظر ماندم
  منتظر ماندم
  تا............
  امدی
  اما
  دست در دست دیگری
  وبا پوزخند روی لبت گفتی:
  اشتباه گرفتی
  وانروز بود که
  من
  دربه در
  در خیابان های ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده