مشاهده RSS Feed

Miracle

  1. معجزه ی دو دریا که با هم مخلوط نمی شوند

    [COLOR=#000000]
    [/COLOR]
    در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی را می توان در سجیه دید، این شمالی ترین شهر دانمارک است، جایی که دریای بالتیک و دریای شمال بهم می پیوندند. دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند و بنابرین این راستا بوجود می آید.    In a tourism filled city of Skagen you can see this incredible natural ...