مشاهده RSS Feed

وبلاگ من

هی
فلانی
شاید زندگی
همین باشد
!

 1. برای تو ممنوع است....

  خداوند در این دنیا لذت بردن را برای گروه تو ممنوع کرده است.


  گروه تو؟


  زنها را می گویم.


  شنا در دریای بیکرانه اش,دویدن در کنار ساحل آرام با قلقلک نسیم بر روی گردن و چنگ زدن باد در موهای

  پریشان...


  در جنگل قدم زدن بدون کشیدن سنگینی بار چادر و چارقد!خواندن صیغه و داشتن همپاهای . . . به هر تهداد

  که بخواهی ووو.....  برای تو ممنوع است....