مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. بی اعتماد

  آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که میترسم هرگاه از شادی به هوا بپرم
  زمین را از زیر پاییم بکشند…
  دسته بندی ها
  شخصی
 2. نبودن..

  میان ابرها سیر می*کنم
  هر کدام را به شکلی می*بینم
  که دوست دارم . . .
  می*گردم و دلخواهم را پیدا می*کنم
  میان آدم*ها اما . . .
  کاری از دست من ساخته نیست
  خودشان شکل عوض می*کنند
  بـرای اتـفـاق هـایی که نـمی افـتـد …
  بـرای دستـی کـه نـگـرفـتم
  بـرای اشکـی کـه پـاک نـکـردم
  بـرای بـوسـه ای کـه نـبــود
  بـرای دوسـتـت دارمـی کـه مـرده بـه دنـیـا آمــد
  بــرای مـن کـه وجـودم نـبـودن اسـت
  دسته بندی ها
  شخصی