مشاهده RSS Feed

behnaz

 1. داستان خدای من

  درسالی که قحطی بیدادکرده بودومردمهمه زانوی غم بغل گرفته بودندمردعارفی ازکوچه ای می گذشت غلامی رادیدکه بسیارشادمان است به اوگفت:چطوردرچنین وضعی میخندی وشادی میکنی ؟


  جواب داد/من غلام اربابی هستم که چندین گله ورمه دارد وتاوقتی برای اوکارمیکنم روزی مرامیدهد.چراغمگین باشم/درحالی که به اواعتماد دارم.ان مردعارف که ازعرفای بزرگ ایران بئد.میگوسد:ازخودم شرم کردم که یک غلام به اربابی باچندگوسفند توکل کرده وغم به دل راه نمیدهد ...
  برچسب ها: بهناز ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. خدایا

  اگرچشمان من دریاست

  تویی فانوس شب هایش

  اگه حرفی زدم ازگل

  تویی مفهومومعنایش

  اگه گفتم به شبنم اشک

  اگربا اشک خوکردم

  توگل بودی ومن شبنم

  تورامن جستجوکرد

  اگرمرغی ÷ریدومن

  برایش شعرهاگفتم

  نبوده درخیالم مرغ

  خدایامن توراگفتم

  اگرچون کبک میخوانم

  اگرچون کوه
  خاموشم


  خیال توست درفکرم صدای توست درگوشم

  نظریادت
  ...
  برچسب ها: بهناز ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. داستان جالب

  تنهابازمامده یکشتی شکسته توسط جریان اب به یک جزیره یدورافتاده برده شداوبابی قراری به درگاه خداونددعا میکرد تااو رانجات دهد اوساعتها به اقیانوس چشم میدوخت تاشایدنشانی ازکمک بیاید اماهیچ چیزبه چشم نمی امداخرسرناامیدشدوتصمیم گرفت که کلبه ای کوچک خارج از ساحل بسازدتاازخودووسایل ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 4. داستان فرشته کوچک...........

  دکترگفت:در دوشکستی!بیاتو.دربازشدودختر کوچولوی 9 ساله ای که خیلی ÷ریشان بودبه طرف دکتردوید:اقای دکترمادرم.ودرحالی که نفس نفس میزدادامه داد:التماس میکنم با من بیایید!مادرم خیلی
  مریض است دکترگفت:بایدمادرت رااینجابیاوری من برای ویزیت به خانه کسی نمیروم .دخترگفت:ولی دکترمن نمیتوانم
  ...
  برچسب ها: بهناز ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. لطیفه

  تعدادی ÷یرزن با اتوبوس عازم سفری تفریحی بودند ......÷س ازمدتی یکی از÷یرزنهابه ÷شت راننده زد ویه مشت بادام به اوتعارف کردوراننده بادام هاراگرفت وخوردبعداز45دقیقه دوباره ÷یرزن بایه مشت بادام نزدراننده امدوبادام هارابه اوتعارف کردراننده بازهم تشکرکردوبادام هاراگرفتوخورداین کاردئباره ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. لطیفه

  تعدادی ÷یرزن با اتوبوس عازم سفری تفریحی بودند ......÷س ازمدتی یکی از÷یرزنهابه ÷شت راننده زد ویه مشت بادام به اوتعارف کردوراننده بادام هاراگرفت وخوردبعداز45دقیقه دوباره ÷یرزن بایه مشت بادام نزدراننده امدوبادام هارابه اوتعارف کردراننده بازهم تشکرکردوبادام هاراگرفتوخورداین کاردئباره ...
  برچسب ها: بهناز ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. ایجاد بخش حرف دل

  نقل قول نوشته اصلی توسط behnaz نمایش پست ها
  ای خدا به من دلی عطا کن که مشتاق نزدیکی به توباشدوزبانی که صادق ترین سخنانش به سوی توبالا رودودیده ی حقیقت بینی که به درگاه توتقرب جوید.الهی امین.
  برچسب ها: بهناز ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. ایجاد بخش حرف دل

  نقل قول نوشته اصلی توسط behnaz نمایش پست ها
  ای خدا به من دلی عطا کن که مشتاق نزدیکی به توباشدوزبانی که صادق ترین سخنانش به سوی توبالا رودودیده ی حقیقت بینی که به درگاه توتقرب جوید.الهی امین.
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین