مشاهده RSS Feed

peidaiesh313

  1. استارتاپ چیست؟

    تاریخچه ی استارتاپاگر بخواهیم اولین جرقه ی پیدایش این فعالیت در ذهن مردم را بیابیم قطعا به زمان شیوع مبادله و داد و ستد می رسیم که مردم برای پرزنت یا معرفی محصولات و دست آورد های خود شروع به تبلیغ و معرفی آن می زدند. اما اگر منظور از اولین، آغاز رسمی آن باشد به سال ۱۹۱۱ می رسیم که ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده