مشاهده RSS Feed

edit95

  1. معرفی گروه ترجمه، ادیت، و پارافریز Edit95.com

    معرفی گروه ویرایش ترجمه پارافریز ادیت95 (Edit95.com) ویرایش، ترجمه و رفع سرقت متون انگلیسی ادیت۹۵ تیمی متشکل از نخبگان دانشگاهی در زمینه ویراستاری نیتیو مقاله و متن انگلیسی، رفع سرقت ادبی از طریق بازنویسی متن (کاهش درصد همپوشانی)، ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه انگلیسی به فارسی، و خدمات ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده