مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. کارکرد های گلخانه

    پرورش زعفران با توجه به حساس بودن پرورش زعفران، در گذشته در ایران پرورش زعفران فقط در چند منطقه امکانپذیر بود اما امروزه با رشد و پیشرفت کشاورزی و روی کار آمدن کشاورزی مدرن در کنار سوله گلخانه میتوان به کشت زعفران که از یکی از پر سودترین کشتها (در صنعت غذایی و دارویی) میباشد در ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده