مشاهده RSS Feed

دینی

 1. امام علی(ع)

  شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود
  فریادی بی صدا غم دل بود و آه بود
  دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او
  صبح سفید هم چو دل شب سیاه بود
  دانی چرا جبین علی را شکافتند؟
  زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود
  خونش نصیب دامن حراب کوفه شد
  آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود
  یک
  ...
  دسته بندی ها
  دینی