مشاهده RSS Feed

انجام پروژه های دانشجویی

مدل استاندارد فیزیک ذرات

به این مطلب امتیاز بدهید
در مدل استاندارد فیزیک ذرات ، الکترونها به گروه ذرات زیر اتمی موسوم به لپتونها تعلق دارند که گمان می رود ذرات بنیادی یا بنیادی باشند. الکترون ها کمترین جرم از هر نوع لپتون باردار (یا هر نوع ذره باردار الکتریکی) را دارند و به نسل اول ذرات بنیادی تعلق دارند. [67] نسل دوم و سوم شامل لپتون های باردار ، میون و تاو است که با الکترون مسئول ، چرخش و فعل و انفعالات یکسان هستند ، اما جرم بیشتری دارند. لپتونها با سازنده اساسی دیگر ماده یعنی انجام پروژه دانشجویی کوارک ها به دلیل عدم تعامل قوی متفاوت هستند. همه اعضای گروه لپتون فرمیون هستند ، زیرا همه آنها دارای چرخش عدد صحیح نیمه عجیب و غریب هستند. الکترون چرخیده استخواص اساسیجرم ثابت الکترون تقریباً 10/31 × 109/9 کیلوگرم است ، یا واحدهای جرم اتمی 10 5. 489 5. 549 کیلوگرم است. بر اساس اصل معادلیت جرم و انرژی انیشتین ، این جرم مربوط به انرژی استراحت 0.511 MeV است. نسبت جرم پروتون و الکترون در حدود 1836 است. اندازه گیری های اخترشناسی نشان می دهد که نسبت جرم پروتون به الکترون همان مقدار را حفظ کرده است ، همانطور که توسط مدل استاندارد پیش بینی شده است ، حداقل برای نیمی از سن جهانالکترونها دارای بار الکتریکی cou1.602176634 × 10 − 19 کولن هستند ، که به عنوان یک واحد استاندارد بار برای ذرات زیر اتمی استفاده می شود ، و همچنین بار اولیه نامیده می شود. در محدوده دقت تجربی ، بار الکترون با بار پروتون یکسان است ، اما با علامت مخالف است. همانطور که از نماد e برای بار ابتدایی استفاده می شود ، الکترون معمولاً با نمادگذاری می شودe−، جایی که علامت منهای بار منفی را نشان می دهد. پوزیترون با نمادگذاری می شودe + زیرا همان خصوصیات الکترون را دارد اما دارای بار مثبت و نه منفی است.الکترون دارای یک حرکت زاویه ای ذاتی یا چرخش است انجام پروژه دانشجویی این ویژگی معمولاً با مراجعه به الکترون به عنوان یک چرخش بیان می شود. ذره اندازه چرخش برای چنین ذراتی است در حالی که نتیجه اندازه گیری برآمدگی چرخش در هر محور فقط می تواند ± باشد. علاوه بر چرخش ، الکترون دارای یک لحظه مغناطیسی ذاتی در امتداد محور چرخش خود است. این تقریباً برابر با یک مگنتون بور است که یک ثابت فیزیکی برابر با 9.27400915 (23) − 10−24 ژول در هر تسلا است. جهت چرخش با توجه به حرکت الکترون خاصیت ذرات بنیادی را مشخص می کند که به عنوان مارپیچ شناخته می شوند .

آپدیت شده چهارشنبه ۱۱ فروردین ۰۰ در ۱۷:۳۱ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات