مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

چگونگی شکل گیری المپیک در ایران

به این مطلب امتیاز بدهید
المپيك ويژه ايران در سال 1377 با حضور آقاي سارجنت شرايور مدير سازمان بين المللي المپيك ويژه، در ايران متولد شد. با شركت يك تن از هيأت امناي المپيك ويژه ايران در مراسم المپيك ويژه سال 1999 در آمريكا (كاروليناي شمالي) اعتبار نامه نمايندگي رسمي المپيك ويژه ايران صادر گرديد
با حضور نمايندگان سازمان بين المللي المپيك ويژه در ايران كه بدعوت سازمان بهزيستي بعمل آمده بود برنامه هاي المپيك ويژه براي دست اندر كاران ورزش و بهزيستي كشور تشريح گرديد. جهت تاسيس و اجرائي كردن برنامه هاي المپيك ويژه در ايران، در تاريخ 28/3/1381 موسسه بازتواني ويژه معلولين ذهني ايران تحت شماره 14044 به ثبت رسيد. مشاركت در فعاليت ها با تشكيل چند جلسه هيئت امنا پيگيري شد و اين امر موجب شد "سازمان بين المللي المپيك ويژه" و " المپيك ويژه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا)" ضمن به رسميت شناختن توانايي هاي ايران سهميه هاي خوبي در كليه بازيهاي جهاني و منطقه اي به ايران اختصاص دهند كه اين امر موفقيتي است جهت دستيابي به اهداف متعالي جمهوري اسلامي ايران در توانمند سازي موسسات غير دولتي و واگذاري امور به بخش هاي غير دولتي طبق اصل 44 قانون اساسي بخصوص در رابطه با معلولين ذهني.
مشاركت در فعاليت هاي المپيك ويژه در طي هشت سال (از سال 1381 تا كنون) ميسر نبود مگر با هماهنگي سازمانهاي دولتي و موسسات غير دولتي مرتبط با ورزش، توانبخشي و كم توانان ذهني. لذا بطور مكرر با اطلاع رساني، دعوت و مذاكره با سازمان بهزيستي كشور؛ سازمان آموزش و پرورش استثنايي؛ سازمان تربيت بدني؛ كميته ملي المپيك؛ شركت خدمات ورزشي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه علوم بهزيستي و دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران، مراكز تربيت معلم آموزش و پرورش، و شش موسسه غير انتفاعي مرتبط با كم توانان ذهني موفق به فعاليت هايي شديم كه توانستيم در كليه برنامه هاي جهاني و منطقه اي شركت نماييم.
اهم فعاليت ها عبارتند از:
1- جلسه توجيهي متخصصين، خانواده ها، مربيان و داوطلبين 32 جلسه
2- برگزاري دوره داخلي آموزش مربيان، چهار دوره 62 نفر
3- برگزاري آموزش بين المللي تخصصي مربيان كم توانان ذهني؛ دو دوره 40 نفر
4- اعزام مربي/ كارشناس تربيت بدني/توانبخشي به دوره هاي آموزشي خارج كشور 7 نقر
5- اعزام متخصصين پزشكي، IT، امور خانواده به دوره هاي آموزشي خارج كشور 3 نفر
6- مشاركت در مسابقات ورزشي آموزش و پرورش استثنايي شهرستانهاي تهران 2 دوره

اعزام هشت هيئت المپيك ويژه ايران به بازيهاي جهاني و منطقه اي كه گزارش آن در بخش فعاليتها آمده است.

نظرات