مشاهده RSS Feed

·٠•●❤**❤جمل ت عاشقانه❤**❤● •٠·˙

عاشقانه3

به این مطلب امتیاز بدهید
[INDENT] [INDENT] [CENTER][B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دل تنگ است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که طلوع عشق را به قلب من هديه می دهد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] كه با زيبايی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنم آغوشش را می طلبد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که سرم شانه هايش را آرزو دارد…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که گوشهايم شنيدن صدايش را حسرت می کشد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که مشامم به دنبال عطر تن اوست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که اشکهايم را ديده…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنهاييم را چشيده…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که سرنوشتش همانند من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دلش همانند دل من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنهاييش تنهايی من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که مرهم زخمهای کهنه است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که محرم اسرار است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که راهنمای زندگيست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دوست نام اوست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دوستيش بدون (( تا )) است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است [/COLOR]که دل تنگ دل تنگی هايم است…[/FONT][/SIZE][/B]

[FONT=Century Gothic][SIZE=3][COLOR=#cc0066][B]دلم برای کسی تنگ است...[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دل تنگ است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که طلوع عشق را به قلب من هديه می دهد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] كه با زيبايی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنم آغوشش را می طلبد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که سرم شانه هايش را آرزو دارد…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که گوشهايم شنيدن صدايش را حسرت می کشد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که مشامم به دنبال عطر تن اوست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که اشکهايم را ديده…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنهاييم را چشيده…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که سرنوشتش همانند من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دلش همانند دل من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنهاييش تنهايی من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که مرهم زخمهای کهنه است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که محرم اسرار است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که راهنمای زندگيست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دوست نام اوست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دوستيش بدون (( تا )) است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است [/COLOR]که دل تنگ دل تنگی هايم است…[/FONT][/SIZE][/B]

[FONT=Century Gothic][SIZE=3][COLOR=#cc0066][B]دلم برای کسی تنگ است[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دل تنگ است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که طلوع عشق را به قلب من هديه می دهد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] كه با زيبايی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنم آغوشش را می طلبد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که سرم شانه هايش را آرزو دارد…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که گوشهايم شنيدن صدايش را حسرت می کشد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که مشامم به دنبال عطر تن اوست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که اشکهايم را ديده…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنهاييم را چشيده…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که سرنوشتش همانند من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دلش همانند دل من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که تنهاييش تنهايی من است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که مرهم زخمهای کهنه است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که محرم اسرار است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که راهنمای زندگيست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دوست نام اوست…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است[/COLOR] که دوستيش بدون (( تا )) است…[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#cc0066]دلم برای کسی تنگ است [/COLOR]که دل تنگ دل تنگی هايم است…[/FONT][/SIZE][/B]

[FONT=Century Gothic][SIZE=3][COLOR=#cc0066][B]دلم برای کسی تنگ است[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Century Gothic][SIZE=3]
برای مشاهده تصویر اصلی با سایز 640 و 423 پیکسل اینجا کلیک نمایید .
[/SIZE][/FONT]


[SIZE=3]
[/SIZE][/CENTER][/INDENT]
[/INDENT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات