مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

برای تسکین قلبم...

به این مطلب امتیاز بدهید
ســـیگارش را مــی گــذارد زیــر لبــش و مـــی گــوید:

آتـــیش داری؟!

جــواب مــیدم:

تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .

تـــو”دلــــم“چـــرا. . .
بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟
پ.ن:این دلتنگیام از آتیشم سوزننده تره

نظرات