مشاهده RSS Feed

لیلا ساتر

چادر تنهایی

به این مطلب امتیاز بدهید
[COLOR=#333333][RIGHT][CENTER][B] [COLOR=#000033] سرم را می گذارم [/COLOR][/B][/CENTER]

[RIGHT][B][COLOR=#000033] روی شانه ی بی حوصلگی و[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] در پناه فلوکستین ها[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] می خندم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] حالم که از جا رفت[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] چادر تنهایی ام را سر می کنم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] و مثل رقاصه ها[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] می روم توی حال[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] هی می دوم ونمی رسم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] هی نمی رسم ومی دوم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] هی نمی رسم و نمی دوم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] من پترس نیستم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] قبل از هر بانگ خروس[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] روزی هزار مرتبه[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] انکارت می کنم و[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] نمی شود[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] وتوروزی هزار مرتبه[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] در جلجتا[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] مصلوبم می کنی و[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] می شود[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] میوه های جهنم را[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] اتش بهشت را[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] پیغمبران گناهکار را[/COLOR][/B]

[COLOR=#000033][FONT=Tahoma] ا[/FONT][B]ور شلیم[/B][/COLOR]

[B][COLOR=#000033] کوه زیتون[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] وپدرم را در اسمانها[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] دوست دارم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] برای رسیدن به تو[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] باید[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] چادرم رادر بیاورم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] حس شوم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] لمس شوم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] اغشته شوم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] به زنجیرهای همخوابگی[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] اه میوه هایم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] اصلا من که شاخه نیستم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] انسانم علف نمی خواهم [/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] زنم تارزن نمی خواهم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] من چه هستم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] جزنفسی حبس شده[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] که با رهایی ام[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] موی بدن مردها[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] سیخ می شود[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] جز ققنوسی خاکستر[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] هیزمی تر[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] شعله ای رو به زوال[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] حالم که جا امد[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] می بینم [/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] تاجی از خاربر سرم گذاشتی و[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] نی به تنم می زنی[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] اه میوه هایم[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#000033] برای رسیدن به تو...[/COLOR][/B][/RIGHT]
[/RIGHT]


[/COLOR]
:-gol3:-gol3

آپدیت شده دوشنبه ۰۸ آبان ۹۱ در ۲۰:۳۷ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات