مشاهده RSS Feed

Miracle

به دنبال خدا نگرد

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۱ در ساعت ۰۱:۰۵ (12019 نمایش ها)
[FONT=verdana][SIZE=3][COLOR=#3300FF][COLOR=#696969][B] [SIZE=1]به دنبال خدا نگرد
خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست[/SIZE][/B][SIZE=1]
[/SIZE][/COLOR][SIZE=1]
[COLOR=#696969][B] خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا در مسیری که به تنهایی آن را طی می کنی نیست[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا آنجا نیست[/B][/COLOR]

[COLOR=#696969][B] به دنبالش نگرد[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا در نگاه منتظر کسیست که به دنبال خبری از توست[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در قلبیست که برای تو می تپد[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در لبخندیست که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا آنجاست...[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا در خانه ایست که تنهایی در آنجا نیست[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در جمع عزیزترین هایت...[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا در دستیست که به یاری می گیری[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در قلبیست که شاد می کنی[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا در لا به لای کتابهای کهنه نیست[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] اینقدر نگرد...[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا در عطر خوش نان است[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] آنجاست که زندگی می کنی و زندگی می بخشی[/B]
[/COLOR]
[COLOR=#696969][B] آنجاست که عهد می بندی و عمل می کنی[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دوری از انسانها نگرد[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] آنجا نیست...[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] او جاییست که همه شادند[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] جاییست که قلبهای شکسته ای نمانده[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در نگاه پرافتخار مادریست به فرزندش[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در نگاه عاشقانه زنی به همسرش[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] و در اندیشه کودکیست که می پندارد پدرش[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] قهرمانیست در دنیا...[/B][/COLOR]

[COLOR=#696969][B] خدا را در غم جستجو مکن[/B][/COLOR]

[COLOR=#fff0f5][B][COLOR=#FF0000]او آنجا نيست....[/COLOR][/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] خدا نزدیکتر از آنست که می پنداریم[/B]
[/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در فاصله نفسهای من و توست که به هم آمیخته[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در قلبیست که برای تو می تپد[/B][/COLOR]
[COLOR=#696969][B] در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده...[/B][/COLOR]

[COLOR=#696969][B] خدا اینجاست[/B][/COLOR]

[COLOR=#696969][B] اینجا...[/B][/COLOR]
[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=verdana][SIZE=3][COLOR=#3300FF]
[URL]redirect.php?a=maral1818.blogfa.com[/URL]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

نظرات