مشاهده RSS Feed

Miracle

شعر حمید مصدق و جواب فروغ به او و جواب شاعری پس از سال ها به انها

امتیاز ها: 8 رای ها, 4.88 متوسط.
توسط در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ۹۱ در ساعت ۱۵:۵۰ (108571 نمایش ها)
[FONT=Tahoma][COLOR=#162c07][COLOR=#363739][B]حمید مصدق:

تو به من خندیدی و نمی دانستی؛[/B]

[B]من به چه دلهره از باغچۀ همسایه سیب را دزدیدم؛
[/B]
[B]باغبان از پی من تند دوید؛
[/B]
[B]سیب را دست تو دید؛[/B]
[B]
غضب آلود به من کرد نگاه؛[/B]
[B]
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک؛[/B]
[B]
و تو رفتی و هنوز؛[/B]
[B]
سال هاست که در گوش من آرام آرام؛[/B]
[B]
خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم؛[/B]
[B]
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم؛[/B]
[B]
که چرا باغچۀ کوچک ما سیب نداشت؛[/B]


[COLOR=#ff3399][FONT=Tahoma][B]بعدها فروغ فرخزاد جواب حمید مصدق را اینطور داده است:[/B]

[FONT=Tahoma][COLOR=#162c07][COLOR=#363739][COLOR=#ff3399][B]من به تو خندیدم؛[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT]

[/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma][COLOR=#ff3399][B]چون که می دانستم؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
تو به چه دلهره از باغچۀ همسایه سیب را دزدیدی؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
پدرم از پی تو تند دوید؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
و نمی دانستی باغبان باغچۀ همسایه؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
پدر پیر من است؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
من به تو خندیدم؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
تا که با خندۀ خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
بغض چشمان تو لیک؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
لرزه انداخت به دستان من و[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
دل من گفت: برو![/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
چون نمی خواست به خاطر بسپارد؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
گریۀ تلخ تو را؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
و من رفتم و هنوز؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
سال هاست که در ذهن من آرام آرام؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
حیرت و بغض تو تکرار کنان؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
می دهد آزارم؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم؛[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff3399][B]
که چه می شد اگر باغچۀ خانه ما سیب نداشت؛[/B]
[/COLOR]
[/FONT]
[FONT=Tahoma][COLOR=#003399][B]و از آنها جالب تر جوابیۀ یک شاعر جوان به اسم جواد نوروزی بعد از سال ها به این دو شاعر است:[/B]
[/COLOR]
[COLOR=#003399][B]دخترک خندید و
[/B][/COLOR]
[COLOR=#003399][B]پسرک ماتش برد![/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
که به چه دلهره از باغچۀ همسایه، سیب را دزدیده؛[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
باغبان از پی او تند دوید؛[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
به خیالش می خواست؛[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
حرمت باغچه و دختر کم سالش را؛[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
از پسر پس گیرد![/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
غضب آلود به او غیظی کرد![/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
این وسط من بودم؛[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
سیب دندان زده ای که روی خاک افتادم[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
من که پیغمبر عشقی معصوم،[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
بین دستان پر از دلهرۀ یک عاشق[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
و لب و دندان [/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
تشنۀ کشف و پر از پرسش دختر بودم[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
و به خاک افتادم[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
چون رسولی ناکام![/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
هر دو را بغض ربود...[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
دخترک رفت ولی زیر لب این را می گفت:[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
«او یقیناً پی معشوق خودش می[COLOR=#363739] ا[/COLOR]ید!»[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
«مطمئناً که پشیمان شده بر می گردد!»[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
سال هاست که پوسیده ام آرام آرام![/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز![/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
جسم من تجزیه شد ساده ولی ذرّاتم[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
همه اندیشه کنان غرق در این پندارند:[/B]
[/COLOR][COLOR=#003399][B]
این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت؛[/B][/COLOR][COLOR=#003399]
[/COLOR][/FONT]
[/COLOR][/COLOR][/FONT]

نظرات