مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

همه ی شب ها هستی ولی افسوس که یادت...

به این مطلب امتیاز بدهید
نیمــــه شــب بود
و تو در خآطـر من چون هر شب
ره خوآب، بر چشم ترم می بستی...
در خیآل من و اندیشــــــــــــــــــــ ــه ی من بودی تو
نه همین شــــب..
همه شب هآ هستی
خآطرت آرآم به اندیشه ی مـن می آید
همرآه خآطر تـــو...
بغض و حزن می آید
همه شب حآل من این است

نظرات