مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

این دل سـاده ی خوش بـاور مــن...

به این مطلب امتیاز بدهید
نه وفـایـی بـه دل آدم هـاست
نه صفایـی به دل آیینـه
ای خداونـد چـه دارد
که ببـازد دیگـر
این دل سـاده ی خوش بـاور مــن
ایـن دل بـی کینـه
صـاف چـون آئینـه
بـار انـدوه ریـاکـاری ایـن آدم هــا
کمـرم را خـم کـرد
ساقـی میکـده رسوایـی
جـام مــا را
پــرِ از ماتــم کــرد
تـا کجـا بایـد رفـت
جـاده ی خامـش تنهـایـی را...

نظرات