مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

دنیای روابط نقاب ها و آدم ها...

به این مطلب امتیاز بدهید
دنیـای امــروز مــا

دنیـای روابـط آدم هـا بـا آدم هـا نـیسـت..

دنیـای روابـط نقـاب هـا بـا نقـاب هـاسـت..

آدم هـا کمتـر فـرصـت می کننـد

تـا سیمـای حقیقـی یکـدیگــر را ببیننــد...!

نظرات