مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

خورشید کدوم گوری رفته...

به این مطلب امتیاز بدهید
خـــورشيـد را مـي دزدم
فقـط بـراي تــو!
ميـگـذارم تــوي جيبـــم
تـا فـَـردا بـزنـم بـه مـوهـايـت
فـَـردا بـه تــو مي گويـم چقــدر دوسـتت دارم!
فـَـردا تــو مـي فهمــي...
فــردا تــو هـم مـرا دوسـت خـواهـي داشـت . مـي دانــَم!
آخ ... فـَــردا !
راستــي چــرا فـَـردا نمـي شــود؟!
ايــن شـب چقــدر طـول كشـيــده...!
چــرا آفتـاب نمـي شــود؟!
يكـي نيســت بگـويــد خـورشيـد كـدام گــوري رفتــه؟!

نظرات