مشاهده RSS Feed

پرواز

روز عشق .....

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ پنجشنبه ۲۶ بهمن ۹۱ در ساعت ۰۲:۱۷ (1709 نمایش ها)
ای* که* می*پرسی* نشان* عشق* چیست* عشق* چیزی* جز ظهور مهر نیست*
عشق* یعنی* مهر بی*اما، اگر عشق* یعنی* رفتن* با پای* سر
عشق* یعنی* دل* تپیدن* بهر دوست* عشق* یعنی* جان* من* قربان* اوست*
عشق* یعنی* مستی* از چشمان* او بی*لب* و بی*جرعه، بی*می، بی*سبو
عشق* یعنی* عاشق* بی*زحمتی* عشق* یعنی* بوسه* بی*شهوتی*
عشق* یار مهربان* زندگی* بادبان* و نردبان* زندگی*
عشق* یعنی* دشت* گلکاری* شده* در کویری* چشمه*ای* جاری* شده*
یک* شقایق* در میان* دشت* خار باور امکان* با یک* گل* بهار
در خزانی* بر گریز و زرد و سخت* عشق، تاب* آخرین* برگ* درخت*
عشق* یعنی* روح* را آراستن* بی*شمار افتادن* و برخاستن*
عشق* یعنی* زشتی* زیبا شده* عشق* یعنی* گنگی* گویا شده*
عشق* یعنی* ترش* را شیرین* کنی* عشق* یعنی* نیش* را نوشین* کنی*
عشق* یعنی* اینکه* انگوری* کنی* عشق* یعنی* اینکه* زنبوری* کنی*
عشق* یعنی* مهربانی* درعمل* خلق* کیفیت* به* کندوی* عسل*
عشق، رنج* مهربانی* داشتن* زخم* درک* آسمانی* داشتن*
عشق* یعنی* گل* بجای* خارباش* پل* بجای* این* همه* دیوار باش*
عشق* یعنی* یک* نگاه* آشنا دیدن* افتادگان* زیرپا
زیرلب* با خود ترنم* داشتن* برلب* غمگین* تبسم* کاشتن*
عشق، آزادی، رهایی، ایمنی* عشق، زیبایی، زلالی، روشنی*
عشق* یعنی* تنگ* بی*ماهی* شده* عشق* یعنی* ماهی* راهی* شده*
عشق* یعنی* مرغهای* خوش* نفس* بردن* آنها به* بیرون* از قفس*
عشق* یعنی* برگ* روی* ساقه*ها عشق* یعنی* گل* به* روی* شاخه*ها
عشق* یعنی* جنگل* دور از تبر دوری* سرسبزی* از خوف* و خطر
آسمان* آبی* دور از غبار چشمک* یک* اختر دنباله*دار
عشق* یعنی* از بدیها اجتناب* بردن* پروانه* از لای* کتاب*
عشق* زندان* بدون* شهروند عشق* زندانبان* بدون* شهربند
در میان* این* همه* غوغا و شر عشق* یعنی* کاهش* رنج* بشر
ای* توانا ناتوان* عشق* باش* پهلوانا، پهلوان* عشق* باش*
پوریای* عشق* باش* ای* پهلوان* تکیه* کمتر کن* به* زور پهلوان*
عشق* یعنی* تشنه*ای* خود نیز اگر واگذاری* آب* را بر تشنه*تر
عشق* یعنی* ساقی* کوثر شدن* بی*پرو بی*پیکر و بی*سرشدن*
نیمه* شب* سرمست* از جام* سروش* در به* در انبان* خرما روی* دوش*
عشق* یعنی* خدمت* بی*منتی* عشق* یعنی* طاعت* بی*جنتی*
گاه* بر بی*احترامی* احترام* بخشش* و مردی* به* جای* انتقام*
عشق* را دیدی* خودت* را خاک* کن* سینه*ات* را در حضورش* چاک* کن*
عشق* آمد خویش* را گم* کن* عزیز قوتت* را قوت* مردم* کن* عزیز
عشق* یعنی* مشکلی* آسان* کنی* دردی* از درمانده*ای* درمان* کنی*
عشق* یعنی* خویشتن* را گم* کنی* عشق* یعنی* خویش* را گندم* کنی*
عشق* یعنی* خویشتن* را نان* کنی* مهربانی* را چنین* ارزان* کنی*
عشق* یعنی* نان* ده* و از دین* مپرس* در مقام* بخشش* از آئین* مپرس*
هرکسی* او را خدایش* جان* دهد آدمی* باید که* او را نان* دهد
در تنور عاشقی* سردی* مکن* در مقام* عشق* نامردی* مکن*
لاف* مردی* می*زنی* مردانه* باش* در مسیر عاشقی* افسانه* باش*
دین* نداری* مردی* آزاده* شو هرچه* بالا می*روی* افتاده* شو
در پناه* دین* دکانداری* مکن* چون* به* خلوت* می*روی* کاری* مکن*
جام* انگوری* و سرمستی* بنوش* جامه* تقوی* به* تردستی* مپوش*
عشق* یعنی* ظاهر باطن*نما باطنی* آکنده* از نور خدا
عشق* یعنی* عارف* بی*خرقه*ای* عشق* یعنی* بنده* بی*فرقه*ای*
عشق* یعنی* آن* چنان* در نیستی* تا که* معشوقت* نداند کیستی*
عشق* باباطاهر عریان* شده* در دوبیتی*های* خود پنهان* شده*
عاشقی* یعنی* دوبیتی*های* او مختصر، ساده، ولی* پرهای* و هو
عشق* یعنی* جسم* روحانی* شده* قلب* خورشیدی* نورانی* شده*
عشق* یعنی* ذهن* زیباآفرین* آسمانی* کردن* روی* زمین*
هرکه* با عشق* آشنا شد مست* شد وارد یک* راه* بی* بن*بست* شد
هرکجا عشق* آید و ساکن* شود هرچه* ناممکن* بود ممکن* شود
در جهان* هر کار خوب* و ماندنی* است* ردپای* عشق* در او دیدنی*ست*
«سالک» آری* عشق* رمزی* در دل*ست* شرح* و وصف* عشق* کاری* مشکل*ست*
عشق* یعنی* شور هستی* درکلام* عشق* یعنی* شعر، مستی* والسلام*
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه