مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

╬ سامان ╬

به این مطلب امتیاز بدهید
زنـــــــاטּ موجوכاتِ عجیبـــــــــے هستنــכ ...
مُـــقاومــ جلـــــــــوه مے کننــכ ...
כر حالیـــــــــــــــــکه ؛
کوچکــــــــــتریـ
مشکل را دوامــ نمیے آورنـכ ...
ســــــا
כه و زوכباور جلــــوه میکـــننـכ ...כر حالـــــــــــــیکه ؛

هیــــــــچ כروغے را باور نمیکننــכ ...
فـــــــراموش کار جــــلوه میکننــ
כ ...כر حالیـــــکه هیچ اهانتـــے را فراموش نمیکننـــכ ...
تــا زمانــے که مردے را عاشقــــانه
כوست بـכارنــכ ...
اشتباهاتش را میبیننــــ
כ اما فراموش میکننـــכ ...כروغ هایش را میفهمــــنـכ اما باور میکننــــכ ...
مشکلاتـــش را مے بیننـــ
כ اما כوامـــ مے آورنـــכ ...زیـــــــــــــــرا که صادقانه عشق میورزنـــכ


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات

    ممنون ...