مشاهده RSS Feed

پری عاشق

سکوت

به این مطلب امتیاز بدهیداز سکوتم بترس


وقتے که ساکـــ ت می شوم


لــ ـ ـابـנ همه ے נرנ נل هایم را بـرנه ام پیش خــــנا .....!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات