مشاهده RSS Feed

hsdigm

اسرار - گفتگو با خداوند

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۱۳ مرداد ۹۲ در ساعت ۱۹:۲۳ (1201 نمایش ها)
[URL="redirect.php?a=hadigm.blogfa.com/post-404.aspx"]گفتگو با خداوند[/URL]
[SIZE=4] [B][FONT=Arial,Bold][B][FONT=Arial,Bold][B][FONT=Arial,Bold][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] [RIGHT] کلام الله[/RIGHT][/FONT][/FONT] [RIGHT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]من:پروردگارا با من کلامی بی واسطۀ من بگو .[/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]او : ھم اینک گفتم .[/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]من : ولی من چیزی نشنیدم .[/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]او : علّتش این بود که بی واسطۀ تو سخن گفتم و تو نبودی که بشنوی .[/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]من : آن سخن چه بود ؟[/FONT][/RIGHT][/B] [RIGHT][B][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] او: این بود : « پروردگارا با من کلامی بی واسطۀ من بگو »[/FONT][/B][/RIGHT][/FONT][/B][/FONT][/B][/SIZE][RIGHT][B][SIZE=4][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]---------------------------------------[/FONT][/SIZE][/B][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من: پروردگارا فرق بین بلا و عذاب چیست ؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [RIGHT]او: بلا حاصل رویکرد من به انسان است و عذاب حاصل قھر من می باشد . بلا موجب به خود آمدن و[/RIGHT] [RIGHT]ھوشیاری می شود و نیز اصلاح عمل و ارتقاء عقل و خلوص در دین و تقوای در زندگی .[/RIGHT] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] و نھایتاً شکر مرا به دنبال دارد . ولی عذاب نتایجی کاملاً به عکس دارد .[/SIZE][/FONT][/B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3][B]---------------------------------------------------------[/B][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من: پروردگارا چه انسانھائی را بیشتر دوست می داری ؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]او: ھمه را یکسان دوست می دارم منتھی کسانی که دوستی مرا درک می کنند[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] از آن بیشتر برخوردارند و لذا مھربانترند .[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][SIZE=3][FONT=georgia,times new roman,times,serif]----------------------------------------[/FONT][/SIZE][/B][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من: پروردگارا انسان موحّد چگونه انسانی است ؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [RIGHT]او: انسانی است که از کفر و ایمان ، از خیر و شرّ ، از مرگ و زندگی ، و از بود و نبود فرا[/RIGHT] [RIGHT] رفته باشد .[/RIGHT] [RIGHT]یعنی اینکه نه نماز بخواند و نه دروغ بگوید ، نه دزدی کند و نه خیرات بدھد ، نه خود پرست [/RIGHT] [RIGHT]باشد نه مردم پرست . نه از مرگ بترسد و نه زندگی را بپرستد . نه عیّاشی کند و نه روزه [/RIGHT] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]بگیرد . دوست و دشمن برایش یکسان باشد . نه خدمت کند و نه خیانت . [/SIZE][/FONT][/B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]-----------------------------------[/SIZE][/FONT]
[FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3]من: پروردگارا فرق تکامل بھشتی و جھنّمی چیست ؟[/SIZE][/B][/FONT][/RIGHT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3] [/SIZE][/B][/FONT][RIGHT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3]او: یکی فرق در عزّت و خفّت است . و دیگری فرق در اختیار و جبر است . و سوّمی فرق در آگاھی و [/SIZE][/B][/FONT][/RIGHT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3] [/SIZE][/B][/FONT][RIGHT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3]غفلت [/SIZE][SIZE=3]است . یعنی اھل ایمان و بھشت با عزّت و اختیار این راه را طی می کند و می داند که در حال [/SIZE][/B][/FONT][/RIGHT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3] [/SIZE][/B][/FONT][RIGHT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3]
[/SIZE][/B][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3]تکامل است و [/SIZE][SIZE=3]به چه مقصدی می رود . ولی اھل کفر و جھنّم با عذاب و جبر این راه را طی می کند و [/SIZE][/B][/FONT][/RIGHT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][B][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3]نمی داند که در حال [/SIZE][SIZE=3]تکامل است و به چه مقصدی می رود .[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]----------------------------------------------[/SIZE][/FONT]


[RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] خشوع[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]پروردگارا این جھان ھستی با اینھمه موجودات[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]ش [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]از ذرّات تا کرات [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]چ[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]یست [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]او[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]این خشوع است [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3].[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]یعنی [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]چه[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]او[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]یعنی اینکه گرد و خا[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]ک [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]و خاشا[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]ک [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]است ھمانطور که ھر عملی گرد و خاکی بر می انگیزد [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3].[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]
[/SIZE][/FONT][/B][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]و امّا آن عم[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]ل چ[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]یست که اینھمه گرد و خا[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]ک [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]دارد [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]او[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]عملیّات خلق خویشتن [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3].[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]این خویشتن کیست [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]او[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]خودم ھستم [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3].[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]
[/SIZE][/FONT][/B][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]من [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]نام این خویشتن تو [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]چ[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]یست [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]؟[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/B][RIGHT][B][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]او[/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]: [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]انسان [/SIZE][/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3]![/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif][SIZE=3][COLOR=#FF0000][SIZE=4][B]از کتاب " من تو او " استاد علی اکبر خانجانی[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات