مشاهده RSS Feed

hsdigm

بهبود رابطه زناشویی

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۱۳ مرداد ۹۲ در ساعت ۱۹:۲۴ (6408 نمایش ها)
[CENTER][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=5][COLOR=#990099][B]"چند دستور العمل براي بهبود رابطه زناشویی"[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/CENTER] [RIGHT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]چیزی خانمانسوز تر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشویی نیست.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]برای تحریک غیرت و انتقام از ھمدیگر ھرگز تظاھر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق
خانمانسوز تر است.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]ناز و بی رغبتی در رابطه جنسی منشا اصلی اکثر بدبینی ھاست.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]عمل جنسی را وجه المصالحه ھیچ امری نسازید.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]محبت تنھا امری است که تظاھر به آن منجر به محبت قلبی می شود.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]ھرگز از فرزندان به عنوان حربه و جبھه ای بر علیه طرف مقابل استفاده نکنید.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]ھرگز وظیفه نان آوری به خانه و وظیفه ھمخوابگی را منتی بر یکدیگر نسازید.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]ھرگز وظایف خود را تبدیل به ایثار نکنید.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]برای طلاق گرفتن ھرگز بھانه گیری و زمینه سازی نکنید، نفرت و زجر کفایت می کند.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]جز برای ھمسر خود زیبا و لطیف نباشید.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]محبت ھمسر را انکار نکنید که از دست می دھید.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]اطاعت مرد از احساس زن است و اطاعت زن از منطق مرد: اینست حق تفاھم متقابل[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]نظافت و نزاکت در خانه موجب آرامش و حرمت و محبت است.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]فرزندان آیینه خود شناسی رابطه زناشویی ھستند.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]آنکه با ھمسرش صادق نیست با ھیچ کس صادق نیست.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]دوستی با ھمسر از نشانه کمال است.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT] [RIGHT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3][B]زن و شوھری که یک دوست مشترک ندارند در واقع دوستی ای بایکدیگر ندارند.[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT]

[CENTER] [COLOR=#FF0000][B][FONT=Arial][SIZE=3]استاد علی اکبر خانجانی [/SIZE][/FONT][/B][/COLOR]
[/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
زناشویی

نظرات