مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

ارزش ِ کـل سهام بـورس داف

به این مطلب امتیاز بدهید
زیـر ابـرویـت را کـه بـرداشـتی ارز ِ تـوجـهت گــران شد!
بـی آرایـش هـم خـریـدار داشتی،
حـالا بـا این خـط چـشم و سایـه
چـه کـرده ای را
نـمی دانی!


بـا عـرضه ی هر سهم از لبـخـندت،
ارزش ِ کـل سهام بـورس داف را تــکان داده ای
قـصد فـروش هـم نـداری
نـیازی بـه فــروش نیـست،
تـا وقــتی مــرا داری ....

نظرات