مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

سـیگـار عقابم

به این مطلب امتیاز بدهید
سـیـــــــــــــــــگــــ ــار؟؟؟!!؟!؟!؟!!!
ازش متنفرم...!!من پدر بزرگم و به خاطرش از دست دادم....!!
دیگه نمیخوام یه قربانی دیگه بده!؟!!
تـــــــردیــــــــد؟!!؟!؟!؟!؟!
سلامم و بهش برسون....خیلی وقته دیگـــــــه به سراغم نیومده!!!
عشـــــــــــق؟!؟!؟!!
بعد ســـــه ســــــال هنـــــوز دست از سرم بر نداشته!!!!

نظرات