مشاهده RSS Feed

طلا خانوم

عشق زیباست

به این مطلب امتیاز بدهید
[FONT=&quot]عشق با روح انسان پـیـونـد می خورد،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،زنـدگـی بـدون عـشـق ،سـرد و مـرده اسـت،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،زنـدگـی تـوام عـشـق ،گرم و پـر خروش اسـت،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،هـر کـس کـه عشق را هـرگز نیافت زندگی هـم نکرد،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،و کسی هـم کـه عشق را یـافـت زنگی اش را ازدست داد،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،عشق شوری در نهاد ما نهاد***جان ما در بوته سودا نهاد،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،بـا عشق می توان دنیـا رو بـه انـدازه یک نفر کوچک کـرد،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،بـا عشق مـی تـوان یک نفر رو بـه اندازه دنیا بزرگ کرد،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،عشق با درد هـمـراه است، چون دگرگون می کند،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،عشق واقعی تنـهایی را به یگانگی مبدل میکند،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]،عشق زیباست چون ،خدا،عشق را به ما[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات