مشاهده RSS Feed

تنهایی های رویا70

آرزو هایم

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲ در ساعت ۱۱:۵۰ (898 نمایش ها)
شبـــــــــ بــود
شبــی
ســــــــــــــــــــــــ رد و ظلمـانـی
صـدای جیـرجیــرک هـا از دور شنیـده مـی
شــــــــــــــــــــــــ ـــــد
دلــم گرفتــــــــــــــــه
بـود
پـر از بغــــــــــض و گـریـه
بــودم
پـر از دلتنگــــــــــی و بـی قــراری
و خستـــه و دل شکستـــــه از همــه ی روزهـایـی کـه سپـری
میشــد
صندوقچــه ی دلـــم رو بـاز کــردم
کلافــــــ آرزوهـــــامو بـرداشتـــم
یـه نگـاه بـه آسمـــــــون کـردم
آسمـــون هـم امشبـــــــ آبــــــــی نبــــــــــــــــــود
سیــاه و ظلمـانـی
بــــــــود
آروم از نـردبـون خـــدا
بـه طـرف آسمــون ش بــالا رفتــم
یـه فـرشتـه نـاز ومهربــــون اونجـا میـون ابــرها نشستـه
بــود
نزدیـکش شـدم و کلافـــ آرزوهـــامو دادم بهـش
ازش خـواستــم تـا بـرام
آرزوهـــای رنگـــی
ببـــافـه
آرزوهـــایـی کـه جنسـش
از گـرمـی عـاطفـه هـا و مهربـــونـی هـا
بـاشـه
آرزوهـــایـی کـه
ســـردی و تنهـــــایـی بـه همــراه نـداشتــه
بـاشـه
فرشتــه ی مهربــون کلافــــ آرزوهـــامو
بـه دسـت سـرنـــــوشت داد
تـا بـرام رنگـــی تـریـن آرزوهـــا رو ببــافـه
از خوشحــالی میـون ابــرا مـی دویـــدم
هـر کــدوم و بـه
شکلـی مـی دیــدم کـه دوسـت داشتــــم
یـه لحظـه بـا صـدای
آه آسمـــــون بـه خـودم اومـــدم
روزگـــار بـی وفــا رو
دیــدم کـه کلافـــــ
آرزوهــامو
از
دستـای سـرنـــوشت دزدیـد و فــرار کرد
از نـردبــون خــدا پـایین اومــدم و دوبـاره بـه زمیــن ش
بـرگشتــم
و دنبـال روزگــــــار
دویـــدم
هـوا تاریکــــ بـود و هیـــــچ چیـزو نمـی
دیــدم
نفس
نفس مـی زدم و تـــوان رفتــن نداشتــم
پـاهـام لیـز خـــورد و غلت خــــوردم
نمیدونـم چــی شـد و چـه اتفـاقــی
افتـاد ؟!
نمیدونـم کجـــا بــودم
؟!
وقتـی چشمـامو بـاز کـردم
خـودمو دیـدم کـه کنـار یـه درخت
افتــــادم
بلنــد شـدم و بـه درختــی
کـه از نـور مهتــاب روشـن شـده بـود خیـره
شــدم
روش نـوشتــه بـود تنهــــــاتـریـن درختــــــــــ
پـای تنهـــا تـریـن
درختـــــ
آرزوهــای بـافتــه شـده ی خــودم و دیــدم
آرزوهــــایـی کـه از
جـنس سـرد تنهــــایـی بـافتــه شـده
بــود
بغـــــض آسمـون تـرکیـــــــد
انگــار اونـم مـی دونســت روزگـــار بـا مـــن چـه
کــرده
صورتـم خیســـــ بـود از اشــک هـایـی کـه مثـل بــارون مـی بـاریــد
فرشتـه مهربــون اومد
کنـارم و بلنـدم کرد و تکیه م رو بـه درختــــ داد و گفـت
زندگــی برگـــــ بـودن در مسیـر بـاد
نیستـــــــــــــــــ
امتحــــان ریشــه هـاستـــــــ
ریشــه هـم هـرگـــــــــز اسیـر بـاد
نیستــــــــ

در این شبای عزیــز

دستـاتو ببــر بـالا و هـر چـی مـی خـوای ازش
بخــــواه
دستـایـی کـه خیــس
از بـــــارون اشـکامه بــالا مـی بـرم و
میگــم
خـــدای شبـــ هـای تنهــــایـی
هـای مـــــــن
توانـم بـده تـا ببخشــم کســایـی رو کـه هـر چـی
خـواستنــد
بـا مـــــن بـا
دلــم و بـا احســــاسم
کـردنــد
و مـــنو در دور دستـــــ خـودم تنهـــا
گذاشتنـــد
کمکـم کـن آهـــی نکشـم
بـرای کسـایـی کـه دلــم رو شکستنـــد

و پـای قـول هـاشون
نمــوندنـد
کمکــم کـن بتـونـم ایـن شبــــ هـای تنهــایـی
ایـن روزهـای غمگیــن
و دلتنگـــــــی و بـی قــراری رو
بگذرونـــم
کمکـم کـن دوبـاره احسـاسم آبـــــی شــه
کمکـم کـن یـه روز
کلافـــــ آرزوهــــام بـا دستــای خــودت بــافتـــه
شــه

دسـت هـایـی
کـه آرامـش همه ی شبــ هـای تنهــایی من هست و خـواهـد
بـود

ولــی خـدایــا نمـی دونم چـرا هنـــــوزم
دوستشــــون
دارم
کمکـم کـن راهـی رو بـرم کـه بـرام
بهتــرینـه و از دل
شکستـن خبـری نیست

آمیـــــن یـا رب
العـــالمیــن......

نوشته ی دوست

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات