مشاهده RSS Feed

تنهایی من

کاش بودی...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲ در ساعت ۱۸:۵۵ (714 نمایش ها)
كـــاشـــ بـــودیـــ...

خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم...از نـزدیـکـــ!
دسـتـانـتـــ را مــیـگـرفـتـمـــ!
آنـقـدر نـزدیـکـمـــ بـودیـــ کـهـ گـرمایـــ نـفـســـ هـایـتـــ را حـــســـ مـیـکـردمـــ!
خــوبـــ عـطـرتـــ را بـــو مـیـکـشـیـدمـــ!
مـوقـعـ بـوسـیـدنـــ از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ لـمـسـتـــ مـیـکـردمـــ!
از تـهـ دلـــ نـگـاهـتـــ مـیـکـردمـــ...
از تـهـ دلـــ صـدایـتـــ مـیـکـردمـــ!


از تـمـامـــ لـحـظاتـــ بـا هـمـ بـودنـــ نـهـایـتـــ اسـتـفـادهـ را مـیـکـردمـــ!
كـــاشـــ بـــودیـــ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات