مشاهده RSS Feed

ستاره عشق

تاب های خالی

به این مطلب امتیاز بدهید

[COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]عاشقت نشدم...[/SIZE][/COLOR]
[/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]که صبح ها در خواب ساکت خانه ای بی پنجره...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]بی در... مانده باشی[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]وتلفن.....[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]صدایم راپشت گوش انداخته باشد...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]عاشقت نشدم...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]که عصر ها دست خود را بگیری و ببری پارک[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]انقراض نسلت را رو تاب های خالی تکان بدهی[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]وفراموش کرده باشی چقدر میتوانستم مادر بچه های تو باشم...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]عاشقت نشدم...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]که دلتنگی شب هایم تنها گوشی همراهت را بی خواب کند...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]درست در لحظه ای که خواب سنگینت[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]باید کمر تخت را شکسته باشد...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]عاشقت نشدم.....[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]عاشقت نشدم که دوستت دارم هایم را[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]در شعری پنهان کنم[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]که باید از صافی هزار گلوی گرفته رد شود[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]وبعد...[/SIZE][/COLOR][/CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][CENTER][COLOR=#008000][SIZE=5]تصور کنم ان را دیگری برای تو میخواند...[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات