مشاهده RSS Feed

**4hoo**

قرمـزیِ چشمـانـم ....

به این مطلب امتیاز بدهید

دلـتنگی هایـم را زیـر دوش حمّــام می بَـرم ..،

بُـغـضـم را …
میـان شُـرشُـر آبِ داغ می تـرکـانـم، تا همـه فـکـر کننـد ..؛
قرمـزیِ چشمـانـم از دم کـردنِ حمّـام است ..!.!

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات