مشاهده RSS Feed

**4hoo**

عاشقـــانـــ ـه هایـــــــم

به این مطلب امتیاز بدهید

مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم را

روی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم !

از لــج تــــــــو . . .


از لـــج خــــــــودم . . .

که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار

ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . !
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات