مشاهده RSS Feed

باران دلتنگی

حقیقت اینه که

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۲ مرداد ۹۳ در ساعت ۰۶:۱۸ (1569 نمایش ها)
حَقیقتـــــ اینـــﮧ کـــــﮧ


هـَـــــر چـــے مــهـــَربـــوטּ تـَــر بــاشــے…


بیشتـَـــــر بِهتـــــ ضُلمــ ـمـــےکُنــטּ…


هـــَـ ـر چـــے صـــادق تـَــر بـ ـاشـــے…


بیشتـ ـ ـر بِهتـ ــ ـ دروغ مــ ـے گـَــטּ…


هـــَ ـ ــر چــ ـے خــ ـودتــ ـو خــ ـاکـ ـے تَـ ـر نِشــ ـوטּ بِــבے…


واسَتـ ـ ــ کَمتــ ـ ـر ارزش قائلَنــ ــد…


هـ ــر چـــــی قلبتــ ــو اسُـ ــوטּ تَـ ـر در اختیـ ـ ـار بِــ ـزارے…


راحتــــتـَـر لــِـهش مــے کــنن…


و اگـ ــر بـ ــدوننــد کــ ــ ـﮧ منتظـ ــرے و بِهشــ ـوטּ احتیــ ـاج دارے…


انـــدازه یــ ـه دنیـــا ازتـــ فــــاصلــه مــــے گـــیــرنـ ــد!!!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  تو به من هیچ دینی نداری ... هیچـــــی...


  اگه عاشقت شدم... خودم خواستـــــم...


  اگه همه دنیامو با تو ساختم...


  خودم خواستـــــم...


  اگه بعد از رفتنت همین خیالتـــــم با دنیا عوض نمیکنم...


  خودم خواستـــــم


  ولی تو مدیونـــــی به همه کسایی که بعد از تو...


  از ته دل بهم گفتن دوســــت دارم


  و من پوزخنـــــد زدمو رد شدم...


  چون دیگه این حرف و بـــــاور نمی کنم...