مشاهده RSS Feed

Bªrªηª

بعضیــــــــ ا یهویی میشن عشقـــــــت

به این مطلب امتیاز بدهید
↙ بـعضـے آכمهــــآ یـهــو میــآלּ . . . !


↙ یـهــو زنـכگیـتـــــو قشـنگـ میـڪـنـלּ . . . !

↙ یـهــو میـشـלּ همـــہ ے כلـפֿــوشیـت . . . !

↙ یـهــو میـشـלּ כلـیــلِ פֿـنــכه هآت . . . !

↙ یـهــو میـشـלּ כلـیـلِ نـفـ๛ ڪـشیــــכنـت . . . !

↙ … بـعــכ همـینـجـورے یـهــو مـیــــــرלּ . . . !

↙ یـهــو گـنـــכ میــزنـלּ بــہ آرزوهـــآت . . . !

↙ یـهــو مـیـشـלּ כلـیـلِ هـمـــہ ے غصــہ هـآت و همـــــــہ ے اَشـڪـآت . . . !

↙ یـهــو مـیـشـלּ шـبب بـآلآ نیـــومـدלּ نـفـшــت . . . !
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات