مشاهده RSS Feed

وبلاگ من

کدهای کامنت سری(اول)Bay bay

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
توسط در تاریخ دوشنبه ۳۰ مرداد ۹۱ در ساعت ۰۱:۵۵ (5593 نمایش ها)(1)<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/52.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>


(2)

<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/50.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>(3)

<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/41.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>(4)

<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/40.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>(5)

<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/33.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>


(6)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/30.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>(7)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/27.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>


(8)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/21.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>


(9)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/20.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>


(10)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/18.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>


کد مورد نظر را در بخش ویرایش قالب وبلاگ کپی نمایید

میتوانید تصویرهای متحرک دلخواهتان را در پست های خود کپی نمایید
دسته بندی ها
کدهای کامنت

نظرات