مشاهده RSS Feed

alirezam323

مجازات تغییر کاربری زمین*های کشاورزی و باغ*ها به صورت غیرمجاز

به این مطلب امتیاز بدهید
مجازات تغییر کاربری زمین*های کشاورزی و باغ*ها به صورت غیرمجازبر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ*ها، کلیه مالکان یا متصرفان زمین*های کشاورزی و باغ*های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون دریافت مجوز از کمیسیون اقدام به تغییر کاربری نمایند، به مجازات*های زیر محکوم می*شود:* قلع و قمع و تخریب بنا* پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت زمین*های کشاورزی و باغ*ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده *است.همچنین در صورت تکرار جرم: به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش* ماه محکوم می*شوند.بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ*ها، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری*ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخلف نمایند، به مجازات*های زیر محکوم می*گردند:* ابطال مجوز صادره* جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت زمین*های و باغ*ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده *است.در صورت تکرار جرم: علاوه بر جریمه مذکور به انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و شهرداری*ها محکوم می*شوند.سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می*شوند.عوارض تغییر کاربری زمین*های کشاورزی و باغ*هابر اساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ*ها، در مواردی که به اراضی زراعی (زمین*های کشاورزی) و باغ*ها بر اساس مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده *شود، ۸۰% قیمت روز زمین*ها و *باغ*های مذکور با محاسبه*ی ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین دریافت و به خزانه**داری کل کشور واریز می*شود.معاف از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین*های کشاورزی و باغ*هابر اساس تبصره ۱ ماده 2 این قانون، تغییر کاربری اراضی و زمین*های کشاورزی و باغ*ها، برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و ساخت دامداری*ها، مرغداری*ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه*ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی شامل پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. تقویم (قیمت*گذاری) و ارزیابی زمین*های کشاورزی و باغ*هابر اساس تبصره ۳ ماده 2 این قانون، تقویم و ارزیابی زمین*های کشاورزی و باغ*های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه *نفره*ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان*ها انجام می*شود.حمایت قانون از تداوم و حفظ کاربری زمین*های کشاورزی و باغ*هابر اساس ماده 8 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ*ها، در جهت حمایت از تداوم و حفظ کاربری اراضی زراعی (زمین*های کشاورزی) و باغ*ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک*ها که در طرح*های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می*باشند، دولت و شهرداری*ها باید تسهیلات (امکانات) و خدمات شهری را بر اساس تعرفه*ی فضای سبز شهرداری*ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات