می دونی چرا چون توی طول سال به دنبال کارهای دیگه می رن وبه فکر درس نیستن ویک شب به فکر می افتن که این اتفاق می افتد