ممنون با توضیحاتتون دوست عزیز .اما اگر از با نظم بهتری مینوشتید و کمی روی مطلب کار میکردید بهتر بود.