منبع : پورتال آسمونی

فیزیک
آسمونی : فیزیک علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter)و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان، با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت،...