آشنایی باسيستم خنك كاري خودرو وسرويس نگهداري آن
سيستم خنك كاري:
هدف : نگهداري دماي موتور در محدوده تعريف شده ومجاز . دماي مجاز كاركرد غالب موتورها در محدوده 80 درجه سانتي گراد مي باشد .

...