مرسی قشنگ بود ! تا یه جایی تونستم بخونم ولی زیاد ترسناک نیست شایدم چون اولشه من اینطوری فکر میکنم!