تست طلاق زوج هاایران ناز
نباید جدایی یا طلاق را با ارزش*گذاری منفی تابو کرد یا به هر قیمتی و تحت هر شرایطی به هر رابطه*ای ادامه داد و از طرف دیگر نباید زیر فشار احساسات تصمیم یکباره و...