طنز؛ زمستان گرم خود را چگونه گذراندید؟!


مجله اینترنتی برترین ها

حمید پارسا در مجله خط خطی نوشت: البته بر همه واضح و مبرهن است که به کوری چشم دشمنان فرضی، زمستان ما همچنان بهار...