خوراکی های آرامش*بخش


آفتاب نیوز
اولين ماده غذايي که به اعصاب شما آرامش مي*بخشد شير است. شير داراي تريپتوفان است که سروتونين توليد مي*کند و باعث خواب*آلودگي مي*شود. به همين علت هم...