کسی می آیدکسی در شب پر نور ستاره ها میآ ید تا بر گیرد سکوتم

مرا به جشن نور و آئینه میبرد تا بر گیرد غربتم

اوست تمام التماس و خواهش و هم صدایم