معجونی برای رفع خیلی از مشکلات

محمد دهقانی زاده
کارشناس حوزه
بخش قرآن تبیان

مشکل

اختلافشان زیاد نبود، اما همان اندک نیز همچون فلفل، بلای زندگی نوپایشان شده بود. غبار...