حفاظی رنگ سبز در مقابل رادیکالهای آزاد

فرزانه دریاباری
آیا مایلید که زندگی سالمی داشته باشید؟ رنگهای شفاف فلفل دلمه*ای صرف نظر از سبز، زرد و یا قرمز بودن آن منبعی غنی از بهترین مواد مغزی...