حکومت : جمهوری
مساحت : 050/023/1 کیلومترمربع
جمعیت : 000/774/60 نفر
رشدسالانه جمعیت : 9/2 درصد
پایتخت : آدیس آبابا
زبان : آمهاری – انگلیسی – عربی
دین : مسیحی- اسلام
واحد پول :...